Publication Profile

Liu, Xiaoping, Shaojian Wang, Xiaoping Liu, Peijun Wu, Kuishuang Feng, Klaus Hubacek, Xia Li, Laixiang Sun. 2019. “Impacts of Urban Expansion on Terrestrial Carbon Storage in China.” Environmental Science and Technology (2017 IF: 6.653), in press.

Researchers