Publication Profile

Liu, Z., Guan, D., Wei, W., Davis, S., Ciais, P., Bai, J., Peng, S., Zhang, Q., Hubacek, K., Marland, G., Andres, R., Brown, D., Lin, J., Zhao, H., Hong, C., Boden, T., Feng, K., Peters, G., Xi, F., Li, Y., Zhao, Y., Zeng, N., He, K., (2015), Reduced

Researchers