Publication Profile

Qi, Xinxian, Kuishuang Feng, Laixiang Sun*, Dandan Zhao, Xianjin Huang. 2022. Drivers of rising agriculture water scarcity in China. One Earth (2021 IF: 14.944), Vol. 5, pp. 1139–1152. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.09.008.

Researchers