Publication Profile

Zhao, D, J Liu, L Sun, K Hubacek, S Pfister, K Feng, H Zheng, X Peng, D Wang, H Yang, L Shen, F Lun, X Zhao, B Chen, M Keskinen, S Zhang, J Cai, O Varis. 2014. Water consumption and biodiversity: Responses to global emergency events. Science Bulletin

(2022 IF: 18.9). In press.
Researchers